31.05.2015 15:28:46
Vazebná (disociační) energie

Vazebná neboli disociační energie udává energii, kterou je třeba vynaložit na rozštěpení dané vazby. Aby bylo možno vazebnou (disociační) energii navzájem srovnávat a tabelovat, je třeba standardisovat podmínky: volí se standartní teplota a tlak. Takto vymezená vazebná (disociační) energie, vztažená na jednotkové látkové množství uvažované sloučeniny, se nazývá standartní vazebná (disociační) energie DH0D [kJ.mol-1].

.Při znalosti Hessova zákona lze reakci ve schématu reaktanty ===> produkty převést myšlenkově přes prvky (ve standartním stavu), takže schema bude vypadat následovně reaktanty ===> disociované atomy ===> produkty. Nyní je zřejmé, že pro první část této rovnice reaktanty ===> disociované atomy stačí najít v tabulkách vazebné (disociační) energie reaktantů, vynásobit koeficienty rovnice, sečíst a je "hotovo" neboť vazebná (disociační) energie příslušné sloučeniny (reaktantu) je sama o sobě definována jako reaktant ===> disociované atomy.
Matematicky to odpovídá Sreaktanty nreaktanty . DH0D, reaktantů
Pro druhou část rovnice disociované atomy ===> produkty by platilo to samé, kdyby ovšem směřovala šipka obráceně. To lze jednoduše vyřešit tím, že se obrátí znaménko. A tak stačí najít v tabulkách vazebné (disociační) energie produktů, vynásobit koeficienty rovnice, sečíst, přidat znaménko minus a je "hotovo". neboť vazebné (disociační) energie příslušné sloučeniny (produktu) je sama o sobě definována jako disociované atomy <=== produkt.
Matematicky to odpovídá -Sprodukty nproduktů . DH0D, produktů

Pro reakci jako celek pak stačí obě části rovnice dát dohromady:
Matematicky tedy platí: DH0D, reakce = Sreaktanty nreaktantů . DH0D, reaktantů -Sprodukty nproduktů . DH0D, produktů
Slovy: Reakční teplo (enthalpie) reakce se vypočítá jako součet vazebných (disociačních) energií reaktantů vynásobených jejich koeficienty od kterých se odečte součet vazebných (disociačních) energi produktů vynásobených jejich koeficienty.


Příklad - klikni pro srovnání na příklad se slučovacím teplem :
H2(g) + Cl2(g) ===> 2HCl(g)
Myšlenkově vsuneme disociované atomy:
H2(g) + Cl2(g) ===> 2H(g) + 2Cl(g) ===> 2HCl(g)

Pro první část rovnice platí:
Sreaktanty nreaktantů . DH0D, reaktantů = 1.DH0D H2(g) + 1.DH0D Cl2(g) = (dle tabulek)
= 436 + 243 = + 679 kJ.mol-1

Pro druhou část rovnice platí:
Sprodukty nproduktů . DH0D, produktů = 2.DH0D HCl(g) = (dle tabulek)
= 2. 431,5 = + 863 kJ.mol-1

Celkově platí: reaktanty - produkty:
DH0D, reakce = Sreaktanty nreaktantů . DH0D, reaktantů - Sprodukty nproduktů . DH0D, produktů
DH0D, reakce = 679 - 863 = - 184 kJ.mol-1

Odpověď : Jedná se o exotermní reakci, při které se uvolňuje molární teplo (enthalpie, energie) 184 kJ.mol (klikni pro srovnání na příklad se slučovacím teplem).


[termochemické zákony][slučovací teplo][spalné teplo][vazebná energie][rozpouštěcí a zřeďovací teplo][chladící směsi]

[nahoru][termochemie][fyzikální chemie][go home]