01.11.2004 00:14:06
Spalné teplo (enthalpie)

Spalné teplo (enthalpie, příp. vnitřní energie) je teplo, které na rozdíl od slučovacího tepla(enthalpie, příp. vnitřní energie) lze přímo změřit. Spalné teplo (enthalpie) udává energii (reakční teplo) odpovídající úplnému spálení sloučeniny nebo prvku v kyslíku. Tato tepla jsou nejsnáze měřitelná u organických sloučenin, které se dokonale spalují na oxid uhličitý a vodu, eventuálně další oxidy, obsahují-li heteroatomy. Aby bylo možno spalné teplo (enthalpii) navzájem srovnávat a tabelovat, je třeba standardisovat podmínky: volí se standartní teplota a tlak. Takto vymezené spalné teplo (enthalpie), vztažená na jednotkové látkové množství uvažované sloučeniny, se nazývá standartní spalné teplo (enthalpie) DH0c [kJ.mol-1]..

Při znalosti Hessova zákona lze reakci ve schématu reaktanty ===> produkty převést myšlenkově přes produkty spalování (ve standartním stavu), takže schema bude vypadat následovně reaktanty ===> produkty spalování ===> produkty. Nyní je zřejmé, že pro první část této rovnice reaktanty ===> produkty spalování stačí najít v tabulkách spalná tepla (enthalpie) reaktantů, vynásobit koeficienty rovnice, sečíst a je "hotovo" neboť spalné tepla (enthalpie) příslušné sloučeniny (reaktantu) je samo o sobě definováno jako reaktant ===> produkt spalování.
Matematicky to odpovídá Sreaktanty nreaktanty . DH0c, reaktantů
Pro druhou část rovnice produkty spalování ===> produkty by platilo to samé, kdyby ovšem směřovala šipka obráceně. To lze jednoduše vyřešit tím, že se obrátí znaménko. A tak stačí najít v tabulkách spalná tepla (enthalpie) produktů, vynásobit koeficienty rovnice, sečíst, přidat znaménko minus a je "hotovo". neboť spalné teplo (enthalpie) příslušné sloučeniny (reaktantu) je sama o sobě definována jako produkt spalování <=== produkt.
Matematicky to odpovídá -Sprodukty nproduktů . DH0c, produktů

Pro reakci jako celek pak stačí obě části rovnice dát dohromady:
Matematicky tedy platí: DH0c, reakce = Sreaktanty nreaktantů . DH0c, reaktantů -Sprodukty nproduktů . DH0c, produktů
Slovy: Reakční teplo (enthalpie) reakce se vypočítá jako součet spalných tepel (enthalpiií) reaktantů vynásobených jejich koeficienty od kterých se odečte součet spalných tepel (enthalpií) vynásobených jejich koeficienty.


Příklad - klikni pro srovnání na příklad se slučovacím teplem :
C6H6(l) + 15/2O2(g) ===> 6CO2 (g) + 3H2O(g)
Tato reakce je reakcí spalování benzenu. Stačí tedy najít v tabulkách spalovací energii benzenu a je "hotovo.":
DH0c, reakce = - 3268 kJ.mol-1

Odpověď : Jedná se o exotermní reakci, při které se uvolňuje molární teplo (enthalpie, energie) 184 kJ.mol (klikni pro srovnání na příklad se slučovacím teplem).


Měrné spalné teplo a výhřevnost paliv

Měrné spalné teplo i výhřevnost jsou určeny podlem tepla, které se uvolní při dokonalém spálení paliva, ochladí-li se spaliny na původní teplotu paliva, a hmotnosti paliva. u měrného spalného tepla se počítá, že voda vzniklá reakcí i původně obsažená v palivu je v kapalném stavu; u výhřevnosti se počítá, že voda zůstane v pevném stavu. Měrné spalné teplo i výhřevnost se uvádí v jednotkách kJ.kg-1, příp. MJ.kg-1

[tabulka výhřevnosti paliv][tabulka spalného tepla a výhřevnosti některých paliv]


[termochemické zákony][slučovací teplo][spalné teplo][vazebná energie][rozpouštěcí a zřeďovací teplo][chladící směsi]

[nahoru][termochemie][fyzikální chemie][go home]