28.01.2000 22:34:13

XI. 4

Řešení výpočtu z rovnic


Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit (zadaný modře, požadovaný červeně)


Zadání
Jaký bude objem kyslíku při tlaku 125 kPa a teplotě 5 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 2 ml 30% peroxidu vodíku o hustotě 1,12 g/ml s manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové (vznikají též sírany manganatý a draselný)?


Ř e š e n í

Poznámka: Objem jakéhokoliv plynu se vypočítá dle stavové rovnice:

V = n.R.T/p

n ...... počet molů

R...... plynová konstanta 8,314

T......teplota v Kelvinech (počet stupňů Celsia + 273,15)

p......tlak (budeme počítat v kPa, pak vyjde objem přímo v litrech)


1. Zapíšeme rovnici

2KMnO4 +3H2SO4 + 5H2O2 --› 5O2+ 2MnSO4+K2SO4 + 8H2O


2. Vypočítáme počet molů zadané látky

112O gramů (1 litr)..................................100%

x gramů ....................................................30%

x = 30.1120/100 = 336 gramů H2O2 v litru

 

336 gramů .............................................1000 ml

v gramů ....................................................2 ml

v = 336.2/1000 = 0,672 gramů H2O2 v litru

 

1mol H2O2.............................................34 gramů H2O2

z molů....................................................0,672 gramů H2O2

z = 0,672.1/34 = 0,0198 molů H2O2


2. Vypočítáme počet molů počítané látky

5 molů .............................................5 molů

0,0198 molů .....................................r molů

r = 0,0198.5/5 = 0,0198 molu vodíku


3. Vypočítáme objem žádaného plynu

y = 0,0198.8,314.278,15/125 = 0,366 litru kyslíku


nahoru

matchem-výpočty z rovnic

Go home