25.01.2003 09:03:41 XIII. 1

Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Jaký bude objem kyslíku, který vznikne při tlaku 98 kPa a teplotě 10 stupňů Celsia reakcí 8 ml 4M roztoku peroxidu vodíku se síranem železitým v prostředí hydroxidu sodného (vznikají též sírany železnatý a sodný)?


Ř e š e n í
Poznámka: Objem jakéhokoliv plynu se vypočítá dle stavové rovnice: V = n.R.T/p
n ...... počet molů
R...... plynová konstanta 8,314
T......teplota v Kelvinech (počet stupňů Celsia + 273,15)
p......tlak (budeme počítat v kPa, pak vyjde objem přímo v litrech)


1. Zapíšeme rovnici

H2O2 +2NaOH+Fe2(SO4)3 --› O2+ 2FeSO4 + Na2SO4 +2H2O


2. Vypočítáme počet molů zadané látky

4 moly H2O2..........................................1000 ml
x molůH2O2 ............................................8 ml
x = 8.4/1000 = 0,032 molů H2O2


2. Vypočítáme počet molů počítané látky
1 mol H2O2 .............................................1 mol O2
0,032 molů H2O2......................................x molů O2
x = 0,032.1/1 = 0,032 molu O2


3. Vypočítáme objem žádaného plynu
y = 0,032.8,314.283,15/98 = 0,769 litru kyslíku


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Kliknutím na hlavní stránku