28.01.2000 21:03:45

IX. 5

Řešení výpočtu z rovnic


Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit (zadaný modře, požadovaný červeně)


Zadání
Jaký bude objem kyslíku 90 kPa a teplotě 10 stupňů Celsia, který vznikne tepelným rozkladem 20 gramů chlorečnanu draselného za katalýzy oxidu manganičitého( vzniká též chlorid draselný)?


Ř e š e n í

Poznámka: Objem jakéhokoliv plynu se vypočítá dle stavové rovnice:

V = n.R.T/p

n ...... počet molů

R...... plynová konstanta 8,314

T......teplota v Kelvinech (počet stupňů Celsia + 273,15)

p......tlak (budeme počítat v kPa, pak vyjde objem přímo v litrech)


 

1. Zapíšeme rovnici

2KClO3 --› 3O2+ 2KCl


2. Vypočítáme počet molů zadané látky

122,6 gramů KClO3..........................................1 mol KClO3

20 gramů KClO3...............................................x molů KClO3

x = 20.1/122,6 = 0,163 molů KClO3


 

2. Vypočítáme počet molů počítané látky

2 moly KClO3.............................................3 moly O2

0,163 molů KClO3......................................x molů O2

 

x = 0,163.3/2 = 0,245 molu O2


3. Vypočítáme objem žádaného plynu

y = 0,245.8,314.283,15/90 = 6,41 litru kyslíku


nahoru

matchem-výpočty z rovnic

Go home