12.03.2006 21:25:07
IX. 2
Řešení výpočtu z rovnic


Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit (zadaný modře, požadovaný červeně)


Zadání
Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kPa a teplotě 40 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 15 gramů hliníku s nadbytkem roztoku hydroxidu sodného (vzniká též tetrahydroxohlinitan sodný) ?


Ř e š e n í

Poznámka: Objem jakéhokoliv plynu se vypočítá dle stavové rovnice:

V = n.R.T/p

n ...... počet molů
R...... plynová konstanta 8,314
T......teplota v Kelvinech (počet stupňů Celsia + 273,15)
p......tlak (budeme počítat v kPa, pak vyjde objem přímo v litrech)


1. Zapíšeme rovnici

2NaOH + 2Al + 6H2O --› 3H2+ 2[NaAl(OH)4]


2. Vypočítáme počet molů zadané látky

27 gramů Al..............................................1 mol Al

15 gramů Al...............................................x molů Al

x = 15.1/27 = 0,56 molů Al


2. Vypočítáme počet molů počítané látky

2 moly Al.............................................3 moly H2

0,56 molů Al........................................x molů H2

 

x = 0,56.3/2 = 0,84 molu vodíku


3. Vypočítáme objem žádaného plynu

y = 0,84.8,314.313,15/97 = 22,55 litru vodíku


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home