Chemické zbraně

 

Bojové otravné látky - základ chemických zbraní:

    Prudký vývoj chemie pronikl do všech odvětví lidské činnosti. Chemie zasáhla nemalým podílem i do vojenské techniky a vojenství vůbec a to jak přímo na vytváření vědecké a materiálně technické báze chemických zbraní a ostatních zbraní hromadného ničení, tak i nepřímo ve výrobě ostatní bojové techniky.-V zemích bývalé Varšavské smlouvy-byl prováděn běžný výcvik v podmínkách zamoření se skutečnými otravnými látkami a Rusko jich použilo i při akcích v Afghánistánu. Armáda USA také disponuje arzenálem těchto látek. Musíme si však uvědomit, že takové zbraně jsou velice těžko použitelné na výběrové cíle, neboť existuje veliké riziko účinku jak na nepřítele, tak i na valstní nebo spřátelená vojska.-------------------------Otravné látky (OL) jsou chemické sloučenin s potřebnými fyzikálními, chemickými a toxickými vlastnostmi. Řídí se proto stejnými zákonitostmi jako všechny ostatní chemické sloučeniny. Z velkého počtu chemických sloučenin je tisíce toxických sloučenin, ale otravných látek je pouze několik desítek. Z toho je patrno, jakým přísným měřítkem musí každá toxická látka projít, než se dostane do výzbroje armád. Chemické sloučeniny se skládají z prvků. V důležitých otravných látkách se nejčastěji vyskytují  uhlík-C, vodík-H, kyslík-O, fosfor-P, síra-S, arzén-As, dusík-N, chlór-Cl, fluor-F.--------------------------Každá chemická sloučenina má charakteristické vlastnosti fyzikální (barvu, zápach, skupenství, rozpustnost aj.), chemické (jak se chová k jiným sloučeninám, zda s nimi reaguje, tj. vytváří kvalitativně jiné látky) a toxické (jak působí na živý organismus). V této chemické podstatě OL tkví složitost protichemické ochrany, neboť každá otravná látka je vlastně chem. sloučenina, která má podle struktury jí vlastní chemické, toxické i fyzikální vlastnosti. Za chemickými vzorci se tedy skrývají vysoce nebezpečné smrtící prostředky s nejrůznějším fyziologickým účinkem.-----------------------------------------------------Tohoto poznatku je využito pro zabezpečení ochrannými prostředky, a to jak v odmořování, tj. zneškodňování OL, tak i v analytickém stanovení, které může být dále vhodným principem pro konstrukci průkazníkových trubiček a automatických signálních přístrojů apod. V současné době se zneužitím chemie pro válečné účely zabývají početné skupiny vědců po celém světě. Výsledky prací jsou publikovány v odborné chemické i ve speciální vojenské literatuře.

 

Fyzikální vlastnosti:

    K fyzikálním vlastnostem patří barva, zápach, skupenství, hustota par, napětí par, rozpustnost, bod varu, bod tuhnutí, index lomu, viskozita, povrchové napětí látek atd. Tyto fyzikální vlastnosti mají význam pro bojové použití OL, pro jejich průkaznost v terénu, protichemickou ochranu apod.

- skupenství - Otravné látky mohou mít za obvyklých podmínek skupenství plynné, kapalné nebo tuhé.

-výparnost a napětí par - Výparnost nebo maximální koncentrace udává (v mg/l) jaké množství látky za určité teploty a tlaku se vypařilo do ohraničeného prostoru. napětí par určuje tlak páry, který se vytvořil za dané teploty  (vyjadřuje se v mm Hg). Výparnost se udává nejčastěji při teplotě 20 °C, má úzký vztah ke stálosti OL v terénu. Čím je výparnost větší, tím je stálost v terénu menší a naopak.

- bod varu, bod tání a bod tuhnutí - Bod varu nám udává, při jaké teplotě překonává napětí par tlak okolního vzduchu a začíná var. Body varu jednotlivých látek jsou udávány jednak za normálního tlaku, jednak za sníženého tlaku. Snižováním tlaku klesá bod varu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bod tání učuje teplotu, při které otravná látka skupenství tuhého se mění na skupenství kapalné.-------------------------------Bod tuhnutí udává teplotu, při které kapalná látka mění své skupenství na látku skupenství tuhého. Tyto fyzikální konstanty mají význam pro zjišťování jednotlivých OL, pro jejich čištění i pro bojové použití.

-hutnota par- Hutnota par udává, kolikrát je pára OL látky těžší než vzduch. Hutnota par většiny OL je větší než 1, proto jejich páry klesají k zemi.

-rozpustnost - Rozpustnost udává, kolik OL se rozpouští v určitém objemu rozpouštědla a za jakých teplotních podmínek. Rozpustnost bývá vyjádřena v g/l. OL se dobře rozpouštějí v organických rozpouštědlech a celkem špatně ve vodě. Rozpustnost má význam při jejich pronikání pokožkou.

-povrchové napětí - Síly, které brání zvětšování povrchu kapalné OL. Povrchové napětí má význam pro odmořování. Snižuje-li se povrchové napětí, lze snadněji OL smýt z různých povrchů.

 

Chemické vlastnosti:

    OL musí být stálé vůči vzdušné vlhkosti a vzdušnému kyslíku. nesmí probíhat chemická reakce již samotných látek. OL musí být také tepelně odolné a nemají působit korozívně na kovy. jen málo známých látek zcela vyhovuje všem těmto požadavkům.

 

Toxické vlastnosti:

    Toxicita úzce souvisí se strukturou celé molekuly OL. Změny vyvolané reakcí OL s různými, pro normální funkci organismu důležitými látkami, jsou jednou z příčin jejich toxického působení na organismus. Strukturou podobné látky mají zpravidla podobný účinek. toxicita každé látky má však určitý specifický charakter. -------------------------------------------------------Toxický účinek je úměrný dávce, která vnikla do organismu může mít různý účinek. U OL jsou udávány toxické hodnoty zjištěné na zvířatech stejného druhu statistickou metodou, která zahrnuje chyby několika silných i slabých jedinců. Pro vojenské použití je důležitá bojová koncentrace OL, která je minimálně účinnou koncentrací, kdy ještě dochází k zasažení nechráněných osob. Na bojištích mohou být od nejnižších minimálně účinných koncentrací až koncentrace, které způsobí smrt na jedno vdechnutí. Účinná koncentrace závisí na četných podmínkách, jako je vzdálenost od výbuchu střeliva, povětrnostní podmínky, terén a podobně. U dráždivých látek bývá uváděn ještě pojem nesnesitelná koncentrace, která představuje maximální koncentraci bez ochranné masky na krátkou dobu.

    Podle názorů vojenských odborníků patří organické fosforové OL tabun, sarin, soman a látky typu V k nejdůležitějším i nejtoxičtějším současným OL vůbec. Patří k nervovým jedům. jsou to prakticky bezbarvé kapaliny s vysokým bodem varu. jsou bez zápachu nebo s málo výrazným zápachem po kafru, spálené gumě, ovoci a rybině. ve vodě se částečně rozpouštějí. Neomezeně je ve vodě rozpustný sarin. podle amerických názorů je nejperspektivnější sarin, který může být vzhledem k velké těkavosti výhodně použit pro zamoření atmosféry, výstroje i vodních zdrojů. Při vniknutí kapky o velikosti 0,01 ml do oka nastane smrt do několika minut. Smrtelná koncentrace po dobu expozice 1 minutu je 0,1 - 0,07 mg/l.

 

Toxický účinek otravných látek:

    Podle toxického účinku na lidský organismus dělíme OL do šesti základních skupin. Vzhledem ke kombinovanému účinku většiny OL však toto dělení není zcela přesné.------------------------------------------------------------------------------------ Látky otravné, obecně jedovaté. K nim patří dosud nejdůležitější OL a současně nejtoxičtější syntetické jedy vůbec, organické fosforové OL (sarin, soman aj.) a další látky, jako kyanovodík, halogenkyany, které však mají jiný charakter účinku než látky předešlé, i když rámcově mohou být do této skupiny zařazeny. Sem patří i některé krevní jedy, jako arzénovodík a kysličník uhelnatý.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Druhou velmi zajímavou skupinou jsou otravné látky zpuchýřující se skupinou S-yperitů, N-yperitů a lewisitu.---------------Do třetí skupiny patří dusivé otravné látky (fosgen, difosgen, chlorpikrin aj.).------------------------------------------------Ve čtvrté skupině dráždivých otravných látek jsou dvě podskupiny:

a) látky otravné slzné (chloraceton aj.)

b) látky otravné, dráždící horní cesty dýchací (Clark I, II, adamsit aj.)

    Pátou skupinu tvoří látky s různým charakterem toxického účinku. Sem můžeme zařadit alkaloidy, soli těžkých kovů a některé další jedy, které v určité míře přicházejí rovněž v úvahu, zejména jako prostředky pro zamoření vody, potravin apod.-----Perspektivně lze uvažovat ještě o poslední skupině psychoaktivních látek rovněž s dvěmi podskupinami. Jsou to:

a) látky s rušivým účinkem na přirozenou duševní a nervovou činnost

b) látky zasahující výsledně motorická (pohybová) centra mozková

 

Zásady technicko - taktického použití OL:

V současné době lze počítat s použitím OL ve všech druzích dělostřelecké a letecké munice, reaktivních min i dělostřeleckých raket. Nesporné výhody chemické munice ve srovnání s konvenční trhavě tříštivou municí spočívají v tom, že:

- chemická munice vytváří na určité ploše zamořené atmosféry oblak, který může vyřadit živou sílu nejen na postřelované ploše, ale šíří se i do značných vzdáleností a vytváří bojové koncentrace, které vyřazují živou sílu z boje na velkých plochách. Chemická munice má tedy ve srovnání s trhavě tříštivou větší prostorový účinek. Je to ale velmi nebezpečné i pro stranu, která OL použije, protože oblak se může kdykoliv za přispění větru otočit a zamořit terén, kde se jednotka nalézá.

- oblak zamořené atmosféry zasahuje živou sílu i na místech, kde je proti jiným druhům zbraní chráněna, například v okopech, pohotovostních úkrytech apod.

- zamořený terén a objekty představují pro živou sílu zpravidla dlouhodobou překážku a tím možnost nepřímého zasažení a vyřazení z boje.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podle způsobu zamořování a druhu cíle rozlišujeme dva základní typy chemické munice, a to k zamoření atmosféry a terénu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U obou typů se látky uvádějí do bojového stavu, především disperzí, tj. roztříštěním kapalných OL na kapky určité velikosti. Současně známé metody a aplikace OL nasvědčují tomu, že procesy disperze hrají důležitou roli při použití všech prostředků pozemního a vzdušného napadení.

    Nevýhodou chemických zbraní zůstává značná závislost jejich účinků na povětrnostních podmínkách. Nebylo by však správné předpokládat použití OL pouze za příznivých podmínek. Nejvýhodnější je rychlost větru od 2 -4 m/s a teplota 20 °C.

 

Technické prostředky chemického napadení:

Obecně je možno říci, že chemická munice se skládá z náplně otravné látky (asi 40 - 60 % celkové váhy), těla střely, zapalovače a trhaviny potřebné k otevření střely. letecké přístroje pro postřik z letadel jsou v podstatě kovové nádrže s obsahem několika set litrů. Bývají zavěšeny pod letouny. Jeden letoun mívá dva až čtyři přístroje. Ve spodní části přístroje je trubice s tryskou pro rozptylování OL. Vyprazdňování trvá asi 6 - 20 s. Zamořená plocha je dána výškou letadla, jeho rychlostí a silou větru.

 

Taktické použití OL:

Živá síla může být chemickými zbraněmi buď zničena, nebo dočasně vyřazena z boje. Tyto zbraně mohou dále zamořit bojovou techniku, materiál, terén, potraviny a vodu odpovídající hustotou zamoření ( od několika miligramů až do několika gramů na m2).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chemické zbraně mohou být používány buď samostatně, nebo společně s jadernou, biologickou a konvenční municí. Při používání s jadernými zbraněmi se musí při hodnocení účinku brát v úvahu ničivé faktory jaderného výbuchu, a to především tlakové vlny a světelného záření. -------------------------------------------------------------------------------------------------Cíle v taktické hloubce, a to první a druhé sledy, dělostřelectvo, taktické prostředky zbraní hromadného ničení a protiletadlové řízené střely nepřítele, budou zpravidla ničeny prostředky pozemních sil, a to hlavně minomety, raketomety a dělostřeleckými raketami.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Cíle v operační hloubce, zejména operační zálohy, operační zbraně hromadného ničení, protiletadlové řízené střely, týlové objekty a zařízení budou většinou ničeny řízenými střelami a letectvem.-----------------------------------------------------------Cíle v strategické hloubce, hlubší operační zálohy, letiště, týlová zařízení a objekty budou ničeny výhradně prostředky vojenských vzdušných sil. Hlavice a granáty s chemickými náplněmi u taktických a operačně taktických prostředků jaderného napadení umožňují výhodně použít chemických zbraní nejen do celé taktické hloubky ale i do operační hloubky, a to zejména na prostory, které jsou chráněny silnou protivzdušnou obranou. výběr cílů pro chemické zbraně se provádí na základě pečlivého studia údajů a zpráv průzkumu, vzdušného průzkumu a leteckých snímků. Cílem může být živá síla, bojová technika a materiál nebo terénní objekty. Je samozřejmé, že ráz terénu a povětrnostní podmínky budou ovlivňovat stupeň poškození cíle a bezpečnost vlastních jednotek.

 

Zjišťování bojový otravných látek:

Zjiš´tování OL je jednou z nejdůležitějších součástí protichemické ochrany. Nejdokonalejší ochranné prostředky nezaručují ochranu, nejsou-li včas použity. Proto je třeba přítomnost OL včas zjistit. Otravné látky se zjišťují způsobem subjektivním a objektivním.

-subjektivní - Při subjektivním způsobu využíváme některých jejich fyzikálních vlastností (barva, zápach aj.). Kromě toho lze využít i dalších podezřelých znaků chemického napadení, jako tlumených výbuchů chemického střeliva, vytvoření oblaku mlhy nebo dýmu ve větším množství, změny barvy vegetace, výskytu uhynulých zvířat a hmyzu. Hlavním projevem lehkého zasažení je zúžení zorniček, těžký dech, bolest hlavy za temenem a tlak za prsní kostí. Nevýhodou tohoto způsobu je nebezpečí pozdního zjištění příznaků. Zjišťování podle zápachu nebo příznaků lehkého zasažení nelze doporučovat, je pouze nouzovou pomůckou.

-objektivní - Dosud nejpoužívanějším způsobem je zjištění chemické. OL tvoří s některými chemickými činidly barevné sloučeniny. Tohoto jevu je využito v celé řadě praktických průkazníkových prostředků, jako jsou trubičky, papírky, křídy, prášky a barvy i automatické signální zařízení.

WebZdarma.cz