Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh ///// Modern Slovak


Lučba - chémia
Periodic Table


Těžké počátky slovenštiny: Proč jí učenci považovali za pouhé nářečí?

Anton Bernolák
1813
Bernolak

 

Anton Bernolák - Periodická tabulka dle Slowár Slowenskí Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

    Bernolak          
          Bernolak  
              Bernolak Bernolak Bernolak   Bernolak       Bernolak    
                    Bernolak     Bernolak Bernolak    
                    Bernolak Bernolak        

Anton Bernolák se pokusil pokusil vytvořit spisovný slovenský jazyk ze západoslovenských nářečí hlavně z trnavského. Jeho Slovár Slovenski Česko-Laťinsko-Nemecko-Uherski byl vydán sice až po jeho smrti v roce 1825, ale vytvořen byl pochopitelně za jeho života, proto je tabulka označena rokem úmrtí (zemřel v lednu roku 1813). Slovenština byla ve slovníku psána frakturou, tehdejší "ğ" je dnešní "g" a "g" je "j". Z prvků stojí za pozornost, že rtuť ještě neměla slovenskou předponu o-, síra byla "sirka", cín byl "cíň", striebro bylo "strébro", antimon "špisğlas" (z němčiny). Pro kobalt byl mylně použit ještě variantní název "ğalmag"[což byla ve skutečnosti zinková ruda obsahující smithsonit (tehdy nazývaný kadmie)].


1821 Jiří Palkovič byl slovenský básník, novinář, překladatel, pedagog, organizátor kulturního života, profesor bratislavského evangelického lycea (na němž umožnil činnost Ľudovítu Štúrovi). Jakožto zastánce česko-slovenské sounáležitosti po celý svůj život prosazoval za spisovný jazyk Slováků češtinu, v níž také psal svá díla. Jeho životním dílem byl Böhmisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch: mit Beyfügung der den Slowaken und Mähren eigenen Ausdrücke und Redensar. Ve druhém dílu (O-Ž) z roku 1821 s výslovným odkazem na Berchtolda uvedl české názvy "wodjk", "uhljk" a "tekutjk", dále uvedl "soljk" a vytvořil vlastní název "sodnjk". V prvním dílu (A-N) z roku 1820 se takto inspirovat nemohl , zato dle ruského vzoru (myšjak) pojmenoval arsen "myšák". Více v tabulce na samostatné stránce zde.


1825 Ján Kollár, slovenský národní buditel, neuznával slovenštinu jako samostatný jazyk a na Slovensku používal češtinu, kterou považoval za spisovný jazyk českoslovanský. V knize vydané frakturou "Čjtanka, anebo, Kniha k Čjtánj pro mládež we sskolách slowanských w městech a w dědinách" nazval mj. antimon "surma" (odvozeno z ruštiny) ve variantě s českým "sklenec", síru "sirka" (po polském vzoru) či dokonce "živý oheň", platinu "bílé zlato", u rtuti měl i přehozená písmenka "truť". Dokonce určil jako polokov "ğalmag" používající se tehdy na výrobu mosaze [ve skutečnosti šlo o zinkovou rudu (smithsonit + hemimorphit)].Více v tabulce na samostatné stránce zde.


1846 Ĺudovít Štúr se úspěšně zasadil o vznik spisovné slovenštiny vzniklé ze středoslovenských nářečí. V jeho díle Naukareči Slovenskej jsou na str. 116 uvedeny tři chemické prvky: "zlato", "strjebro", "železo".


Rudolf Skotnický
1861

  rastlinopis
    rastlinopis žabík       kazík
  magník     kostík sirka solík
draslík           burík     dralík              

Dle neúplných záznamů o Skotnického Rastlinopisu převzal Skotnický názvy některých prvků od českých národovců Jana Swatopluka Presla a Karla Slawoj Amerlinga. Sám však vytvořil názvy "magník" (magnesium), "žabík" (dle "žabího kamene", kterému se také říká "borax", se jedná o "bor") a "dralík" (dle "dralowec", "dralka a dralo" a "kyz magnetový" neboli pyrrhotin, obsahující kromě železa především nikl, se jedná právě o nikl)


Josef Loos

slovn
    border=
   
japík prvek 1869   uhlík dusík kyslík kazík
prvok prvok prvek prvok kostík - fosfor sira - sirka - živý oheň solík
draslik prvok   prvek prvok chrom - barvík burík zelezo kobalt - ďasík   meď zinok -zink     prvok prvok brom - vtorík
  prvek   prvok   prvok     prvok prvok sriebro     cin prvok prvok rasík - chaluzík
        prvok prvok
prvok
    prvok prvok zlato prvok
prvok
  olovo kalík - vismút    
     
                             
  prvok                          

Josef Loos již do prvního dílu svého slovníku maďarsko-německo-slovenského z roku 1869, převzal řadu názvů od českých národních obrozenců Jana Swatopluka Presla (žluté pozadí), Karla Slawoj Amerlinga (modré pozadí) i dalších a to přesto, že v Čechách se na základě Šafaříkova názvosloví z roku 1860 (více) již používaly mezinárodní názvy s výjimkou 10 (šedé pozadí) a těch známých od pradávna (bílé pozadí). Některé však prodloužil ("luničník" a "vápenník"). Vytvořil i názvy zcela nové "liadok" (hliník), "striebrovec" (antimon) a "zemestroj" (tellur). Zdánlivě originální název "olovenka" ("molybden") byl však převzat od Josefa Františka Šumavského.

slovn
    border=
vodík  
    1870 borik uhlík dusík kyslík kazík
sodík       kostík - fosfor sira - sirka - živý oheň solík
draslik vápeničník - vápeník
vápeničník - vápeník
     
chrom - barvík chrom - barvík
burík zelezo kobalt - ďasík   meď zinok -zink     arsenik - otrušik   brom - vtorík
    ytrík - hytrík
ytrík - hytrík
              sriebro     cin strabik - surmik
strabik - surmik
zemnik rasík - chaluzík
rasík - chaluzík
                  platina zlato živé sriebro - ortuť
živé sriebro - ortuť
  olovo kalík - vismút    

Josef Loos v druhém dílu svého slovníku, tentokráte německo-maďarsko-slovenským z roku 1870, již opustil své originální názvy (s výjimkou "vápeničník" = "vápeník") . Názvy chemických prvků ve slovenské tabulce, jen se kromě Presla a Amerlinga opět poohlédnul po tvorbě opět poohlédnul po tvorbě Šumavského ("hytrík" a "vtorík"). Loos zde poprvé přidává k názvu "rtuť" předponu "o-" a tak vzniká dodnes používaný název "ortuť" (porovnej s "urtuť" a s "yrtuť" používanými v nářečích v zyrjanském dialektu komijštiny používané na severozápadu Ruska).

slovn
    border=
   
    1871 borik uhlík dusík kyslík
kyselec
kazík
  prvok hlinik   kostík - fosfor sira solík
draslik prvok       chrom - barvík
prvok
prvok
zelezo
zelezo
kobalt - ďasík prvok meď zinok
zinok
    prvok
prvok
prvok brudik
                    sriebro prvok   cin sklenec zemnik rasík - chaluzík
rasík - chaluzík
          burík       prvok zlato živé sriebro - ortuť
živé sriebro - ortuť
  olovo kalík    

Josef Loos ve třetím díle svého slovníku, tentokráte slovensko-maďarsko-německého z roku 1871, změnil některé původně české obrozenecké názvy (např. "krušík" namísto "ťažík" a "chvorik") a poprvé zde uvádí nikl v podobě zdeformovného názvu Amerlinga s dvěma "n" "bronník". Loos zde přebírá název dalšího českého obrozence Františka Šjra a to "sklenec" (antimon) a přidává variantní název pro "kyslík" "kyselec", který poprvý použil neznámý autor již v roce 1813.

Charakteristika názvoslovia chemických prvkov dle historického pohledu Jána Horeckého je zde


Dle puristického slovníku slovenského jazyka (zde, zde a zde)
Zdroje těchto výrazů jsou dle autorů: Peciarov Slovník slovenského jazyka a Historický slovník slovenského jazyka

   
japík sladík LUČBA bledník       kazík
        kostík   solík
      chasoník     burík   ďasík broník         sieťaník luník brudík
      norík pelopík žestík   rusík rumeník     ladík     strabík zemník riasik
  merotík     zdorík ťažík   voník duzík           kalík    
 
                             
      nebesník                      

Slovník mj. uvádí "norík" jako zirkonium a "pelopík" jako niob. Obojí je chybně. Norium (1845) měl být prvek obsažený v minerálu zirkon, později se ukázalo, že neexistuje a "pelopium" (1845) u kterého se však ukázalo, že se jedná o směs "niobu"a "tantalu". Zde se navíc objevil spíše než historický, tak fantazií vymyšlený název pro "krypton" (byl objeven stejně jako další vzácné plyny v době, kdy již národní obrozenci nežili), který zní "tajník". Slovník se vůbec nezajímá o názvosloví prvků známých od pradávna a ani o desítku prvků, které si koncovku -ík udrželi až do dnešních dnů.


[old page]


Historical names elements in languages: Albanian, Basque, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, Galician, Georgian, German, Hungarian, Icelandic, Irish, Italian, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Manx, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Rusyn, Scots, Scottish Gaelic, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian (Lower and Upper), Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, Welsh///// Modern Slovak


Lucba / kliknutim k historickym tabulkam PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home