07.03.2006 19:25:42
Lindan
Lindan - gama forma HCH

   

Co je hexachlorcyklohexan

Nejdůležitější z osmi izomerů HCH jsou alfa, beta, gama a delta formy, z nichž gama-HCH (‚lindan‘) byl používán jako insekticid. Lindan je při pokojové teplotě mírně těkavá, bílá pevná látka s lehce zatuchlým zápachem. HCH řadíme do skupiny těkavých organických látek (VOC).

Kde se používá

Lindan byl používán jako insekticid pro ochranu dřeva. Používání lindanu jako zemědělského nebo domácího insekticidu je v EU přísně omezeno.

Zdroje emisí

Lindan se uvolňuje do ovzduší tam, kde je používán pro impregnaci dřeva. V ovzduší je možno lindan (a další izomery HCH) identifikovat jako výpary nebo jako vázaný na povrch malých částeček prachu. V ovzduší může přetrvávat po dobu několika měsíců a přemisťovat se na velké vzdálenosti. V půdách, usazeninách a ve vodě se HCH vlivem mikroorganizmů štěpí na méně škodlivé látky – ve vodě obvykle během 30 dnů. Doba, po kterou izomery HCH mohou setrvávat v půdě, je méně známa.

Vliv na životní prostředí

Lindan je škodlivý pro hmyz a ryby a uvolňuje se do vody, takže se předpokládá také jeho škodlivý vliv na volně žijící živočichy. Lindan se může shromažďovat v tukových tkáních ryb. Lindan je pokládán za ‚persistentní organický polutant‘ (POP).

Vliv na zdraví

Nadměrné působení hexachlorcyklo­hexanu může negativně působit na krev, mozek, kojence, oči, játra, rozmnožovací orgány a pokožku a může způsobovat rakovinu.


Go home