07.03.2006 19:25:42
Hexachlorbenzen

Čistý hexachlorbenzen je bílá krystalická pevná látka s nepříjemným zápachem. Je prakticky nerozpustný ve vodě, ale rozpouští se snadno v organických rozpouštědlech, tucích a olejích. Je poměrně těkavý. Hexachlorbenzen řadíme do skupiny těkavých organických látek (VOC).

Kde se používá

Hexachlorbenzen byl široce využíván jako fungicid pro ošetření semen, obzvláště proti plísňové chorobě ‚mazlavá sněť pšeničná‘, která napadá některé obiloviny. Prodej a používání hexachlorbenzenu jako výrobku pro ochranu rostlin byl v Evropské unii zakázán v roce 1988.

Zdroje emisí

Jelikož v EU již neexistuje žádná výroba hexachlorbenzenu, jediné člověkem způsobené zdroje úniku hexachlorbenzenu jsou v chemickém a metalurgickém průmyslu a spalovací procesy. Hexachlorbenzen by mohl být také přítomen jako nečistota v několika pesticidních sloučeninách jako je Clorothalonil. Hexachlorbenzen se jako neúmyslný vedlejší produkt uvolňuje z některých procesů výroby chlorovaných rozpouštědel a v sekundárním zpracování hliníku.

Vliv na životní prostředí

Hlavní obavy z úniku hexachlorbenzenu do životního prostředí se týkají jeho stálosti a schopnosti bioakumulace v potravním řetězci. Vysoké hladiny se mohou usadit v tělech ryb či mořských savců a také v určitých rostlinách. Hexachlorbenzen je všudypřítomný v životním prostředí a byl naměřen v různých typech potravin. Těkavost HCB, společně s jeho odolností vůči rozkladu v životním prostředí, jakož i sklon k bioakumulaci usnadňují velký rozsah jeho rozšíření na Zemi. Hexachlorbenzen byl nalezen v ovzduší, ve vodě a v organizmech v arktických oblastech. Hexachlorbenzen je klasifikován jako POP (persistentní organický polutant). Jako VOC se může zúčastňovat reakcí s ostatními nečistotami v ovzduší, při nichž vzniká přízemní ozon, který může způsobit poškození plodin a materiálů a má potenciální vliv na lidské zdraví.

Vliv na zdraví

Nadměrné působení může nepříznivě působit na nadledvinky, krev, kosti, mozek, imunitní systém, ledviny, játra, plíce, příštítná tělíska, periferní nervy, rozmnožovací orgány, pokožku, štítnou žlázu a na nenarozené děti a kojence a může způsobovat rakovinu.


Go home