07.03.2006 19:25:42
Aldrin

Aldrin je uměle vyrobený pesticid. Čistý aldrin je bílá, krystalická látka, bez zápachu. Méně čisté formy jsou světle až tmavě hnědé s mírným zápachem. Aldrin je těkavý, má velmi nízkou rozpustnost ve vodě, dobře se rozpouští v organických rozpouštědlech, tucích a olejích. V životním prostředí se snadno mění na svou příbuznou sloučeninu dieldrin. Aldrin řadíme do skupiny těkavých organických látek (VOC).

Kde se používá

Aldrin se používá pro hubení hmyzu v půdě jako např. drátovce v bramborách, kobylek, nosatců rýžových a termitů. V zámoří byl široce využíván pro ochranu dřevěných staveb před termity. V České republice je dovoz a používání aldrinu zakázáno.

Zdroje emisí

Většina aldrinu vstupuje do ovzduší v důsledku jeho používání jako pesticidu. Aldrin se váže velmi silně na půdu a je velmi málo vyluhovatelný. Odpařování aldrinu z půdy do ovzduší a jeho následné usazení může vést k jeho přemisťování na dlouhé vzdálenosti. Neexistují žádné přírodní zdroje uvolňování aldrinu do životního prostředí.

Vliv na životní prostředí

Byly zjištěny úhyny vodních a jiných ptáků, kteří požili aldrinem ošetřené plodiny. Dochází rovněž k nepřímé kontaminaci volně žijících živočichů přes potravní řetězec. Na aldrin je obzvlášť citlivý vodní hmyz a jeho vymizení z ekosystému by mohlo mít těžké následky pro organizmy na vyšších příčkách potravního řetězce (ryby a ptáky). Produkt rozkladu aldrinu (dieldrin) se může přesouvat ovzduším na velké vzdálenosti nebo se může hromadit v organizmech daleko od místa svého původního použití.

Vliv na zdraví

Nadměrné vystavení působení aldrinu může ovlivnit mozek a játra a může vyvolat rakovinu.


Go home