27.10.2001 13:05:42
Lithiový článek LiSOCl2 - odvození rovnic
[schéma článku]


Elektrický proud je usměrněný pohyb nabitých částic. V elektrolytu iontů a v kovu elektronů. V článku tedy musí existovat síla, která uvede do pohybu nejen ionty, ale i elektrony.
V
lithiovém článku slouží jako elektrody uhlík a lithium v elektrolytu tetrafluorogallitanu lithném v chloridu thionylu. V uhlíkové elektrodě je pohlcen chlorid thionylu. Kromě lithia podléhá elektrochemickým dějům právě chlorid thionylu. Z Beketovovy řady kovů
Li K Ba Ca Na Mg Be Al Mn Ti Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2 Cu Ag Hg Pt Au
plyne, že lithium je kov silně neušlechtilý.Standartní elektrodový potenciál jeho polorovnice je:
1/0 Li+1 / Li Li+1 + e---› Li E0 = - 3,04
Lze tedy předpokládat, že reakce u lithia bude muset probíhat v opačném směru, zatímco chlorid thionylu se bude redukovat na chlorid, síru a dále bude vznikat oxid siřičitý.
4Li - 4e---› 4Li+1
  a  
2SOCl2 + 4e---› 4Cl-1 + SO2 + S
Pro lithiovou elektrodu platí, že se rozpouští v elektrolytu tetrafluorogallitanu lithném v chloridu thionylu, slouží jako anoda (na anodě vždy s výjimkou nabití akumulátorů dochází k oxidaci) a je záporným pólem (elektrony z anody vychází, elektrický proud jde z kladného pólu na záporný, to znamená, že elektrony jdou ze záporného na kladný pól)
Pro uhlíkovou elektrodu platí, že se z chloridu thionylu redukuje síra a chlorid. Elektroda slouží jako katoda (na katodě vždy s výjimkou nabití akumulátorů dochází k redukci) a je kladným pólem (elektrony na katodu vstupují, elektrický proud jde z kladného pólu na záporný, to znamená, že elektrony jdou ze záporného na kladný pól).
Z poloreakcí lze sestavit celkovou rovnici :
4Li + 2SOCl2 --› 4LiCl + SO2 + S
Pozn.: Uvažovali jsme pro zjednodušení standartní elektrodový potenciály E0 namísto správnějšího elektrodového potenciálu E. Jejich vztah je určen Nernstovou rovnicí:
E = E0     0,059   log   [koncentrace oxidované formy]
+  
   
    n     [koncentrace redukované formy]

[schéma článku]


[Voltův][Daniellův][Grenetův][Leclancheův][koroze Fe][ZnC (suchý)][ZnCl][OZn][Mn (alkalický)][HgZn][HgCd][AgZn][LiMnO2][Li(CF)n][LiSO2][LiSOCl2][LiI2]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]