Rutherford¨v rozptyl

Copyright 1997 KATO Noriyoshi (norimari@mxb.mesh.ne.jp)