15.10.1999 12:54:08
V.C

Zadání neredoxních rovnic
zde je řešení těchto rovnic ( zde zadání pro pokročilé )
(!!! Produkty nejsou uváděny!!!)

1. pentahydrát hexaboritanudivápenatého reaguje s uhličitanem sodným a hydrogenuhličitanem sodným
2. dekahydráttetraboritanu sodného reaguje s peroxidem vodíku a sodným louhem
3. dekahydráttetraboritanu sodného reaguje s fluorovodíkem a kyselinou sírovou
4. tetrafluoroboritan sodný reaguje s oxidem b
oritým a kyselinou sírovou
5. na trikřemičitandraselno-hlinitý působí oxid uhličitý a vlhkost

nahoru

anorganik rovnice

Go home