08.05.2002 18:04:15
V.A

Zadání neredoxních rovnic

zde je řešení těchto rovnic


1. pentahydrát hexaboritanudivápenatého reaguje s uhličitanem sodným a hydrogenuhličitanem sodným za vzniku dekahydrátu tetraboritanu sodného a uhličitanu vápenatého
2. dekahydráttetraboritanu sodného reaguje s peroxidem vodíku a sodným louhem za vzniku peroxohydrátu boritanu sodného (boritan sodný.peroxid vodíku.3xhydrát)
3. dekahydráttetraboritanu sodného při reakci s fluorovodíkem a
kyselinou sírovou tvoří fluorid boritý a hydrogensíran sodný
4. tetrafluorooritan sodný při reakci s oxidem boritým a kyselinou sírovou tvoří fluorid boritý a hydrogensíran sodný
5. trikřemičitandraselno-hlinitý se působením oxidu uhličitého a vlhkosti mění
na tetrahydroxo-pentaoxodikřemičitanhlinitý, uhličitan draselný a oxid křemičitý


[nahoru][rovnice][go home]