PT in African languages [Afrikaans][Amharic][Arab][Berber][Dagbani][Fanti][Hausa][Koromfe][Lingala][Luganda][Malagas][Somali][Swahili][Tigrinda][Twi][Wolof][Yoruba][Zarma]


IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIII IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
H
Hidrojin - ka
Haaydarojiin
Somali Periodic Table of the Elements Jadwalka Curiyayaasha ama Kaltanka Curiyayaasha ama Diiwaanka Curiye He
Hiliyaam
Li
Liithiyaam
Be
Beriiliyaam
Somalsko 19.03.2017 21:16:25 code: Unicode UTF 8
Somálská periodická tabulka
Somalsky znak
B
Booron
C
Kaarbon - ka
Kaarboon
N
Nitrojiin
O
Ogsajiin - ka
Ogsajiin
F
Foloriin
Ne
Niyoon
Na
Sodhiyaam
Mg
Magniisiyaam
Al
Alumiiniyaam
Si
Silikoon
P
Fosforos
S
Taraq    
Kibriid - ka
Salfar
Cl
Koloriin
Ar
Aargon
K
Botashiyaam
Ca
Kaalshiyaam
Sc
Iskaandhiyaam
Ti
Titaaniyaam
V
Fanadhiyaam
Cr
Koroomiyaam
Mn
Manganiis
Fe
Bir - ta
Aayron
Co
Kobalti
Ni
Nikel
Cu
Naxaas - ta
Kober
Zn
Sinki
Ga
Gaaliyaam
Ge
Germanium
As
Aarsenik
Se
Seleniyaam
Br
Boromiin
Kr
Kiribtoon
Rb
Rubiidhiyaam
Sr
Istoroontiyaam
Y
Itriyaam
Zr
Sirkooniyaam
Nb
Niyobiyaam
Mo
Molybdenum
Tc
Teknetiyaam
Ru
Rutheniyaam
Rh
Roodhiyaam
Pd
Baladiyaam
Ag
Qalin - ka
Lacag - ta
Naxaas
Cd
Kaadmiyaam
In
Indium
Sn
Tiin - ka
 
Sb
Antimony
Te
Teluriyaam
I
Aaydhiin
Xe
Siinoon
Cs
Kaasiyaam
Ba
Baariyaam
La
Lanthanum
Hf
Haafniyaam
Ta
Tantalum
W
Tungsten
Re
Reheniyaam
Os
Osmiyaam
Ir
Iridiyaam
Pt
Balatiniyaam
Au
Dahab - ka
Dahabka
Hg
Dusaa - ga
Nool    
Meerkuri
Tl
Thalium
Pb
Rasaas - ta
Bi
Bismuth
Po
Polonium
At
Astatiin
Rn
Raadhoon
Fr
Faransiyaam
Ra
Raadhiyaam
Ac
Aktiiniyaam
Rf
Ruthefordium
Db
Dubniyaam
Sb
Siiborgiyaam
Bh
Bohriyaam
Hs
Hasiyaam
Mt
Meitneriyaam
Ds
Darmstadtiyaam
Rg
Roentgeniyaam
Cn
Kobernishiyaam

 

 
    Lv
Lifermoriyaam
   
[Somali-English dictionary][Somálsko-český slovník (pdf)][Somali-French dictionary][Somali-English dictionary]
  Ce
Cerium
Pr
Praseodymium
Nd
Neodymium
Pm
Promethium
Sm
Samarium
Eu
Europium
Gd
Gadolinium
Tb
Terbium
Dy
Dysprosium
Ho
Holmium
Er
Erbium
Tm
Thulium
Y
Ytterbium
Lu
Luteetiyaam
  Th
Thorium
Pa
Protactinium
U
Dheeyman - ka
Np
Neptunium
Pu
Plutonium
Am
Americium
Cm
Curium
Bk
Berkelium
Cf
Californium
Es
Einsteinium
Fm
Fermium
Md
Mendelevium
No
Nobelium
Lr
Lawreensiyaam

Somali/Osmanya alphabet

 

Latin alphabet for Somali

 


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home